VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%
Giới thiệu

Quyết định thành lập hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Đăng lúc: 09:02:02 06/02/2017 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 165

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
   

Số: 1636 /QĐ-DHNL-HCSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành điều lệ Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

- Cắn cứ Nghị quyết số 1247/ĐHNL-HCSV, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hội Nghị thành lập Hội cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

- Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (trước năm 1994 là trường ĐH Nông Nghiệp III Bắc Thái).

            Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Trần Văn Điền