VIDEO CLIP TUAF

LIÊN KẾT WEBSITE


19 °C
H:23°C L:15°C
  • Fair
  • Humidity: 68%
Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2016-2020


Đăng lúc: 10:02:55 06/02/2017 - Người đăng bài viết: Admin - Đã Đọc: 182

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
   

 

Số:1637/QĐ-DHNL-HCSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nhiệm kỳ 2016-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

- Cắn cứ Nghị quyết số 1247/ĐHNL-HCSV, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hội Nghị thành lập Hội cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

- Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Sinh viên

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2016-2020 (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội viên Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội cựu sinh viên trường Nông Lâm.

            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và GĐ Trung tâm TV&DVSV có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Trần Văn Điền


 

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

HỘI CỰU SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Nhiệm kỳ 2016-2020

(Kèm theo QĐ số 1637/QĐ-ĐHNL-HCSV, ngày  21 tháng 12 năm 2016)

TT

Họ tên

Lớp

Chức vụ/địa chỉ

Ghi chú

I. BAN THƯỜNG TRỰC-BCH HỘI CỰU SINH VIÊN

1

Bùi Quang Vinh

K2TT

Nguyên ủy viên TƯ đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT

Chủ tịch danh dự

2

Trần Văn Điền

K10TT

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐHNL

Chủ tịch

3

Nguyễn Ngọc Nông

K8TT

P. Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng trường ĐHNL

P. Chủ tịch

4

Nguyễn Minh Quang

K2TT

Nguyên ủy viên TƯ đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TNMT

P. Chủ tịch

5

Đỗ Văn Chiến

K13TT

Ủy viên TƯ đảng, Bộ trưởng, CN UBDT MN

P. Chủ tịch

6

Vũ Hồng Bắc

K4KTNN

Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TN

P. Chủ tịch

7

Triệu Tài Vinh

K21TT

Ủy viên TƯ đảng, Bí thư tỉnh Hà Giang

P. Chủ tịch

8

Vũ Văn Hoàn

K13TT

Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

P. Chủ tịch

9

Chẩu Văn Lâm

K19CNTY

Ủy viên TƯ đảng, Bí thư tỉnh Tuyên Quang

P. Chủ tịch

10

Trần Đức Hạnh

K31CNTY

Chủ tịch HĐQT- TGĐ tập đoàn Đức Hạnh BMG

P. Chủ tịch

II. BAN THƯ KÝ-BCH HỘI CỰU SINH VIÊN

11

Nguyễn Thanh Tiến

K27LN

TS; Giám đốc TT tư vấn và dịch vụ SV

TT Thư ký

12

Dương Xuân Lâm

K36 KN

Chủ tịch HSV trường

Ủy viên thư ký

13

Hà Quang Trung

K16 KT

P. Trưởng khoa KT&PTNT

Ủy viên thư ký

14

Phan Thị Hồng Phúc

K26 CNTY

Trưởng khoa CNTY

Ủy viên thư ký

15

Nguyễn Chí Hiểu

K25 TT

TS. Trưởng phòng HCTC ĐHNL

Ủy viên thư ký

III. CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. TỈNH THÁI NGUYÊN

16

Đoàn Văn Tuấn

K9 KTNN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên

17

Trịnh Việt Hùng

K27ĐC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên

18

Bùi Thanh Hải

K5QLĐĐ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên

19

Trịnh Thị Cúc

K2TT

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên

20

Nguyễn Thị Ngà

K8TT

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Ủy viên

2-TỈNH BẮC KẠN

21

Hoàng Ngọc Đường

K3TT

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên

22

Đỗ Thị Minh Hoa

K26TT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên

23

Đỗ Tuấn Khiêm

K7TT

GĐ Sở KHCN tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên

3- TỈNH HÀ GIANG

24

Đàm Văn Bông

K2TT

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Ủy viên

25

Nguyễn T.Phương Lan

K16TT

Chủ tịch UBND TP Hà Giang

Ủy viên

4- TỈNH CAO BẰNG

26

Nguyễn Văn Dừa

K15TT

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Ủy viên

27

Bế Đình Hoan

K18TT

Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa

Ủy viên

5- TỈNH LẠNG SƠN

28

Nông Ngọc Tăng

K2TT

Nguyên PGĐ sở NN&PTNT, Hội CSV tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên

29

Lê Thị Thanh Nhàn

K12CNTY

GĐ sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên

30

Lý Việt Hưng

16 KV

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên

6- TỈNH BẮC GIANG

31

Nguyễn Văn Thi

K19TT

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bắc Giang

Ủy viên

32

Leo Thị Lịch

K19KTNN

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Ủy viên

33

Đỗ Quốc Tuấn

K11KTNN

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

Ủy viên

7- TỈNH BẮC NINH

34

Nguyễn Hữu Thành

K14TT

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Ủy viên

35

Nguyễn Văn Đại

K14A TT

Chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS và thủy sản

Ủy viên

36

Phan Đình Tuấn

K14TT

GĐ TT khuyến nông khuyến ngư tỉnh

Ủy viên

8-TỈNH QUẢNG NINH

37

Đoàn Duy Ái

K8CNTY

Chi cục trưởng chi cục Thú y tỉnh

Ủy viên

38

Đặng Đình Sách

K10TT

Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí

Ủy viên

9- TP. HÀ NỘI

39

Trần Xuân Việt

K6CNTY

P. chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ủy viên

40

Nguyễn Thị Nương

K5TT

Nguyên Trưởng ban CTĐB Quốc hội

Ủy viên

41

Nguyễn Sáng Vang

K2KTNN

Nguyên UV TW Đảng

Ủy viên

42

Ma Quang Trung

K7TT

Cục trưởng Cục KTHT, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

43

Nguyễn Văn Tiễn

K3TT

Ban LL Cựu SV Khoa TT tại HN

Ủy viên

44

Nguyễn Văn Tư

K2KTNN

Ban LL Cựu SV Khoa KT tại HN

Ủy viên

45

Hà Phúc Mịch

K6CNTY

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Ủy viên

10- TỈNH VĨNH PHÚC

46

Trịnh Đình Mao

K15CNTY

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên

47

Nguyễn Văn Quý

K13CNTY

Bí thư huyện ủy Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên

11- TỈNH PHÚ THỌ

48

Cao Văn

K7CNTY

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

49

Lê Toàn

K14TT

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ

Ủy viên

12- TỈNH YÊN BÁI

50

Hoàng Xuân Nguyên

K19CNTY

Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban dân vận tỉnh ủy  YB

Ủy viên

51

Vũ Xuân Hợi

K14TT

Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Yên Bái

Ủy viên

52

Hồ Đức Hợp

K14TT

Chủ tịch huyện Văn Chấn

Ủy viên

53

Đỗ Quang Minh

K22TT

Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Ủy viên

54

Nguyễn Chương Phát

K21KTNN

Bí thư huyện ủy huyện Lục Yên

Ủy viên

13- TỈNH HÒA BÌNH

55

Bùi Văn Cửu

K11KTNN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình

Ủy viên

56

Bùi Văn Chủm

K11CNTY

Phó GĐ Sở KHCN tỉnh Hòa Bình

Ủy viên

57

Nguyễn Hữu Đạt

K21LN

Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy (trưởng ban LLCSV)

Ủy viên

14- TỈNH THANH HÓA

58

Trần Văn Tuấn

K10TT

Bí thư Huyện ủy Huyện Như Thanh - Thanh Hóa

 

Ủy viên

59

Lê Thanh Hà

K3KTNN

Phó trưởng ban KCN Nghi Sơn – Thanh Hóa

Ủy viên

15- TỈNH LÀO CAI

60

Phạm Văn Cường

K6TT

Nguyên CTHĐND, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH

Ủy viên

61

Doãn Văn Hưởng

K7TT

Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai

 

Ủy viên

62

Nguyễn Tiến Dũng

K11CNTY

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

Ủy viên

63

Nguyễn Anh Tuấn

K13KTNN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

Ủy viên

64

Hoàng Văn Hùng

K23TT

Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

Ủy viên

65

Vương Tiến Sỹ

K15TT

Chi cục trưởng chi cục KĐ CL NLS tỉnh Lào Cai

Ủy viên

16- TỈNH LAI CHÂU

66

Nguyễn Khắc Chử

K4KTNN

Bí thư tỉnh ủy

Ủy Viên

67

Lê Trọng Quảng

K9TT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ủy viên

68

Tống Thanh Bình

K25RLN

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ủy Tỉnh Lai Châu

Ủy viên

69

Sùng A Hồ

K27RTT

GĐ sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu

Ủy viên

17- TỈNH ĐIỆN BIÊN

70

Phạm Đức Hiển

K8TT

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên

Ủy viên

71

Phan Hiền

K8TT

Phó giám đốc Sở TNMT

Ủy viên

72

Cao Thị Tuyết Lan

K22CNTY

Chủ tịch HND tỉnh ĐB

Ủy viên

73

Mùa A Vảng

38 KN

P. Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Điện Biên

Ủy viên

18- TỈNH SƠN LA

74

Nguyễn Văn Vỵ

K10KTNN

Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, PCT HĐND tỉnh

Ủy viên

75

Chá A Của

K30RCNTY

Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Trưởng ban dân vận tỉnh uỷ

Ủy viên

76

Trần Công Chiến

K8CNTY

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Ủy viên

19- TỈNH TUYÊN QUANG

77

Nguyễn Đình Quang

K10KTNN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên

78

Trần Văn Chiến

K10TT

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên

21- TỈNH NGHỆ AN

79

Trương Minh Châu

K9TT

Phòng quản lý KT&KHCN Sở NN&PTNT

Ủy viên

 

 

 

 

 

21- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

80

Trần Huê Viên

K13CNTY

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

81

Trần Văn Phùng

K9CNTY

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

82

Nguyễn Thế Hùng

K15TT

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

83

Từ Quang Hiển

K3CNTY

GS,TS, Khoa CNTY

Ủy viên

84

Trần Ngọc Ngoạn

K4 TT

GS.TS, Khoa Nông học

Ủy viên

85

Nguyễn Thế Đặng

K5 TT

GS.TS, Khoa QLTN

Ủy viên

86

Đào Thanh Vân

K7 TT

PGS.TS, Phòng Đào tạo

Ủy viên

87

Nguyễn Hữu Thọ

K21 TT

TS. Trưởng phòng KHCN&HTQT ĐHNL

Ủy viên

88

Vũ Thị Thanh Thủy

K18 TT

Trưởng khoa QLTN

Ủy viên

89

Đỗ Thị Lan 

K20 TT

Trưởng khoa MT

Ủy viên

90

Trần Quốc Hưng

K23 TT

Trưởng khoa LN

Ủy viên

91

Nguyễn Viết Hưng

K23 TT

Trưởng khoa NH

Ủy viên

92

Trần Văn Chí

K31 TT

  P.Trưởng khoa CNSH - CNTP

Ủy viên

93

Đặng Văn Minh

K9TT

GS.TS; P.Giám đốc ĐH Thái Nguyên

Ủy viên

94

Đinh Ngọc Lan

K17TT

PGS.TS; Trưởng phòng KHTC

Ủy viên

95

Nguyễn Đức Thạnh

K9TT

TS; Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Ủy viên

96

Nguyễn Hưng Quang

K24CNTY

PGS.TS; Trưởng phòng QTPV

Ủy viên

97

Đặng Xuân Bình

K19CNTY

PGS.TS; Trưởng phòng Thanh tra PC

Ủy viên

98

Đỗ Quốc Tuấn

K16CNTY

TS. Phó trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên

99

Dương Văn Sơn

K10TT

PGS.TS; Q Trưởng khoa KT&PTNT

Ủy viên

100

Nguyễn Quang Thi

K34QLĐĐ

Ths. Bí thư đoàn thanh niên

Ủy viên

Ấn định danh sách 100 đồng chí!

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2016

T/M BCH HỘI CỰU SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

PGS.TS. Trần Văn Điền

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHNL